Privacy verklaring

Privacyverklaring

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties, mailings-, nieuwsbrieven en overeenkomsten met LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf Aartshertogenlaan 1,  5212 CB te ’s-Hertogenbosch. K.V.K. 16014621

Grondslag verwerking persoonsgegevens

LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kan LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen
 • Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten)
 • Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
 • Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
 • Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst /personeelsadministratie)

Doeleinden van verwerking

LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf verwerkt uw persoonsgegevens voor:
 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
 • webshop overeenkomsten
 • relatiebeheer
 • nieuwsbrieven
 • product- en dienstontwikkeling
 • administratieve handelingen
 • het bepalen van strategie en beleid
 • personeelsadministratie
 • sollicitatieprocedure
 • aanbiedingen
LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u al met een eerdere overeenkomst doorgegeven. LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf gaat deze gegevens gebruiken voor het sturen van een orderbevestiging, een factuur en indien nodig een herinnering of aanmaning. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kan LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf u niet van dienst zijn.
Iedereen kan zich voor de nieuwsbrief opgeven, LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf stuurt u dan regelmatig nieuws per mail. Deze brieven bevatten onzichtbare codes, waarmee LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf kan volgen hoeveel mensen de nieuwsbrief lezen en op welke onderwerpen er doorgeklikt wordt. Er wordt niets op naam geregistreerd, er wordt alleen algemene informatie gebruikt om onze nieuwsbrief te kunnen verbeteren. De nieuwsbrief kunt u ook gemakkelijk weer afmelden, via een link onderaan de nieuwsbrief. Als u zichzelf afmeldt, ontvangt u geen nieuwsbrief meer van LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf
Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf worden verzameld. LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf registreert wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop de website wordt gebruikt (cookies).

Verstrekken van persoonsgegevens

LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen, correspondentiegegevens op te slaan en om de dienstverlening te verbeteren.
Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf haar werk niet doen en kan zij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf
Daarnaast gebruikt LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf uw gegevens om contact op te nemen om bijvoorbeeld; uw order te bespreken, waar u wellicht prijs op zou kunnen stellen; tevredenheid, aanpassing, aanbiedingen (tenzij u aangegeven heeft dat u geen aanbiedingen e.d. wenst te ontvangen).

Ontvangers van persoonsgegevens

LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf verwerkt uw gegevens in een Database, dit systeem gebruikt LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf alleen voor de verwerking en ontwikkeling van onze producten en diensten. Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden, voor doeleinden die nodig zijn om diensten te kunnen leveren en voor nakoming van de gemaakte overeenkomst.
Met de “derden” waar LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf gebruik van maakt om haar diensten te kunnen leveren zijn de nodige (verwerkers)overeenkomsten tot grondslag.
U kunt LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf vragen om een overzicht van derden waar zij zaken mee doet.


Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.

Webshop

De persoonsgegevens die u verstrekt via de webshop, zullen niet commercieel gebruikt worden.
De webshop is ontwikkeld met behulp van de software van het webdesignbedrijf die onze website beheert. Persoonsgegevens die u ten behoeve van de dienstverlening aan LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf beschikbaar stelt, worden met hen gedeeld. Ons webdesignbedrijf heeft toegang tot uw gegevens om de technische ondersteuning te bieden. Zij zullen uw gegevens ook nooit gebruiken voor een ander doel.
Ons webdesignbedrijf is verplicht om passende veiligheidsmaatregelen te nemen op basis van de overeenkomst die wij met hen gesloten hebben. Deze maatregelen bestaan uit een SSL-verbinding, sterke wachtwoorden en beveiligde dataopslag. Webdesignbedrijf houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor persoonsgegevens.

Webhosting

Ons webdesignbedrijf levert ook de webhosting- en maildiensten. Zij kan gegevens verzamelen om verlies en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. Hierbij worden geen persoonsgegevens verstrekt. Ons webdesignbedrijf is verplicht op grond van de overeenkomst die LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf met haar gesloten heeft, alle gegevens geheim te houden.

Betaalsysteem 

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in de webshop maakt LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf gebruik van het een betaalsysteem. Het bedrijf achter dit betaalsysteem, verwerkt uw n.a.w. gegevens en uw betaalgegevens, zoals o.a. uw bankrekeningnummer.
Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Alle hierboven genoemde beveiliging en geheimhouding is van toepassing en uw gegevens worden in alle gevallen goed beschermd. Het bedrijf achter het betaalsysteem bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijn is toegestaan.


Beoordelingen

LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf verzamelt geen reviews (beoordelingen) op de site.

Verzending en Logistiek

Als u een bestelling bij LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf plaatst, is het de taak van LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf om uw pakket bij u te laten bezorgen. LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf maakt gebruik van de diensten van GLS (bij palletzendingen een andere transporteur) voor het uitvoeren van deze leveringen. Het is daarbij noodzakelijk dat uw n.a.w. gegevens met hen gedeeld worden. GLS (bij palletzendingen een andere transporteur) gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht/overeenkomst. In het geval dat GLS (bij palletzendingen een andere transporteur) een derde partij inschakelt (bijvoorbeeld in een tijd van drukte), stelt GLS (bij palletzendingen een andere transporteur) uw gegevens ook aan de derde partij ter beschikking. GLS en andere transporteurs zijn verplicht uw privacy te waarborgen.

Bewaren gegevens

LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf zal uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven.
Bij een sollicitatie zullen persoonsgegevens worden bewaard zolang nodig voor de sollicitatieprocedure.
Indien er geen relatie tot stand komt bij een sollicitatieprocedure, zullen de gegevens verwijderd worden of LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf vraagt toestemming aan u om uw gegevens langer te mogen bewaren.

Gegevensbeveiliging

LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf maakt dan ook gebruik van een uitgebreid SSL-beveiligingscertificaat.

Social Media Buttons

LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf heeft een social media button op haar website staan. Dit om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om berichten te delen. De social mediakanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US privacy Shield. LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf maakt gebruik van:
 • Facebook

Cookies

LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf maakt gebruik op haar website van twee soorten cookies:
 • Functionele cookies: Het voornaamste doel van deze cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.
 • Analytics cookies: LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf maakt gebruik van analytische cookies (Google analytics). Door middel van deze cookies krijgt LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf inzicht in het gebruik van onze website. De informatie die hiermee verkregen wordt, analyseert Google voor ons. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Met deze data kunnen wij onze website optimaliseren, waardoor wij de gebruikerservaring voor u als bezoeker kunnen verbeteren. Google is een Amerikaans bedrijf, dat haar gegevens op Amerikaanse servers opslaat. Google voldoet hiermee aan de EU-US Privacy Shield Principes.
Bij LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Links naar andere websites

De internetpagina’s van de website bevatten geen links naar andere websites.

Meldplicht datalekken

LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf zal in geval van een data-lek binnen de website, dit direct melden aan het webdesignbedrijf die haar website in beheer heeft. Een data-lek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Het webdesignbedrijf zal op haar beurt binnen de gestelde termijn een melding doen bij de autoriteit persoonsgegevens. Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het data-lek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane data-lek.
Indien er een data-lek ontstaat via andere wegen, zal LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf daar net zo zorgvuldig mee omgaan als hierboven beschreven, waarbij LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf zelf de nodige meldingen zal doen.

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar

U mag LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.
Dit kunt u doen door contact op te nemen via info@las-feestartikelen.nl.
Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande de gegevens te verwijderen.
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf zal uw bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt.
Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht richten aan: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Geautomatiseerde besluitvorming

LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming m.b.t. het toetsen van kredietwaardigheid van haar klanten.

Medewerking strafrechtelijk onderzoek

In bijzondere gevallen kan LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf gehouden worden aan een wettelijke verplichting tot het delen van gegevens op verzoek van de overheid. In dergelijke gevallen zal LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf niet anders kunnen dan deze gegevens te delen, maar zij zal zich verzetten voor zo ver de wet dat toestaat.

Wijzigingen

LAS Feestartikelen & Verhuurbedrijf behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten.
De meest recente privacyverklaring kunt u vinden op onze website: www.las-feestartikelen.nl